Zasazujeme se o to, aby příležitost studovat v angličtině na naší univerzitě mělo co nejvíce studentů. Z tohoto důvodu nabízíme řadu stipendií a slev ze školného pro studenty našich bakalářských, magisterských, MBA i PhD. programů.

Pravidla získání stipendií a finanční pomoci 

 • Všechna zde uvedená stipendia, ceny a slevy se vztahují pouze na kurzy a kredity, které nabízí UNYP, nikoliv na ty, které jsou nabízeny prostřednictvím partnerských univerzit (např. SUNY ESC).
 • Sleva za včasnou úhradu školného je vypočítána před uplatněním jakékoliv jiné slevy nebo udělením stipendia.
 • S výjimkou slevy za včasnou úhradu nelze slevy na školném kombinovat.   
 • V případě studentů, kteří žádají o stipendium, budou posuzovány výsledky ze série prvních zkoušek.
 • Všechny žádosti o prospěchová stipendia, ceny a slevy na školném musí být podány a přiznány před zahájením studijního programu.

Vstupní stipendia pro všechny uchazeče o bakalářské studium na UNYP

Vstupní prospěchová stipendia

Tato stipendia jsou považována za prominutí části školného a budou vypočtena a odečtena ze studentova školného. Studenti musejí po celou délku studia docházet na výuku prezenčně, nesmí studia přerušit a jsou povinni splnit následující kritéria:  

50 % poplatků za roční školné

 • Skóre 100, nebo vyšší z anglické jazykové zkoušky UNYP; nebo TOEFL 250 (test na počítači); 100 (test online); IELTS 8 a zároveň minimální skóre 22 z matematického testu UNYP
 • Alternativně skóre vyšší než 700 z SAT matematického testu a testu z angličtiny
 • Prokázání vynikajících školních výsledků (ve skupině nejlepších 20%)
 • Doporučení stipendia po úspěšném absolvování přijímacího pohovoru
 • Odevzdání vyplněné přihlášky před zahájením programu

30 %  poplatků za roční školné

 • Skóre 92, nebo vyšší z anglické jazykové zkoušky UNYP; nebo TOEFL 237 (test na počítači); 92 (test online); IELTS 7 a zároveň minimální skóre 20 z matematického testu UNYP
 • Alternativně skóre vyšší než 650 z SAT matematického testu a testu z angličtiny
 • Prokázání vynikajících školních výsledků (ve skupině nejlepších 20%)
 • Doporučení stipendia po úspěšném absolvování přijímacího pohovoru
 • Odevzdání vyplněné přihlášky před zahájením programu

15 % poplatků za roční školné

 • Skóre 84, nebo vyšší z anglické jazykové zkoušky UNYP; nebo TOEFL 220 (test na počítači); 84 (test online); IELTS 6.5; FCE – A a zároveň minimální skóre 18 z matematického testu UNYP
 • Alternativně skóre vyšší než 600 z SAT matematického testu a testu z angličtiny
 • Prokázání vynikajících školních výsledků (ve skupině nejlepších 20%)
 • Doporučení stipendia po úspěšném absolvování přijímacího pohovoru
 • Odevzdání vyplněné přihlášky před zahájením programu

Studenti, kteří přecházejí z jiné vysoké školy, musejí mít minimálně 2,8 ze 4 (nebo ekvivalent na základě jiných hodnotících systémů), aby mohli požádat o prospěchové stipendium. To nahrazuje kritérium „Student je povinen prokázat vynikající školní výsledky (ve skupině nejlepších 20%)“, které  je uvedeno v požadavcích na získání stipendia; ostatní požadavky zůstávají stejné.

Stipendium Barbary Adams Hašek

Toto ocenění je udělováno na památku Barbary Adams Hašek, která usilovala o podporu vysokoškolského vzdělávání na všech úrovních společnosti. Plné stipendium pokrývající školné je určeno pro evropské bakalářské studijní programy a uděluje se každoročně českému nebo slovenskému studentovi, který se převážně z finančních důvodů jinak nemůže zúčastnit studia na UNYP. Úspěšný žadatel o toto stipendium musí: 

 • Předložit dokument o finanční tísni potvrzený státním orgánem
 • Mít skóre 84, nebo vyšší z anglické jazykové zkoušky UNYP; (nebo TOEFL 220 – test na počítači, skóre 84 – online test, IELTS 6.5, FCE – A)
 • Mít minimální skóre 18 z matematického testu UNYP
 • Odevzdat motivační dopis s uvedením důvodů, proč je vhodným kandidátem k udělení tohoto stipendia
 • Termín pro předložení všech dokumentů je 30. duben

Stipendia oceňující vrcholové sportovce

Sportovní stipendium se studentům přiznává za vynikající výsledek v oblasti sportovních aktivit na základě jednoho ze dvou kritérií, která jsou uvedena níže. Sportovní stipendium nelze kombinovat s jiným. Je založeno na nejvyšším dosaženém úspěchu studenta v době podání žádosti o studium:

20 % sleva na školném

Pro uchazeče, kteří reprezentovali svou zemi na mezinárodní úrovni.

10 % sleva na školném

Pro uchazeče, kteří se umístili mezi prvními třemi na národní úrovni, a to buď jako jednotlivci, nebo v týmu.

Stipendia a slevy na školném pro všechny bakalářské programy UNYP

Slevy za včasnou platbu – k dispozici pro všechny uchazeče a studenty denních programů

 • Odměna za včasnou platbu je 5% sleva na školném (týká seplatby za UNYP kredity). Je k dispozici studentům, kteří se zaregistrují předem a zaplatí zálohu ve výši 60 000 Kč za podzimní semestr pro následující akademický rok a rezervační poplatek v plné výši do 30. června
 • Odměna za včasnou platbu je 5% sleva na školném (týká seplatby za UNYP kredity). Je k dispozici studentům, kteří se zaregistrují předem a zaplatí zálohu ve výši 60 000 Kč v plné výši za jarní semestr pro následující akademický rok a rezervační poplatek v plné výši do 31. října.

Cena za akademický úspěch

Přihlásit se mohou všichni studenti bakalářského prezenčního studia (s výjimkou těch studentů prvního semestru), kteří získají alespoň 13 US kreditů (26 ECTS kreditů) a nemají žádné nedončené kurzy.

Současná výše Stipendijního fondu, který je k dispozici pro udělování cen za akademické úspěchy, činí 500 000 Kč. Je poměrně rozdělena na podzimní a jarní semestr (neplatí pro letní semestr). Stipendium ve výši 12 500 Kč je uděleno dvaceti nejlepším studentům bakalářského studia podle dosaženého GPA za poslední semestr. V případě, že dva studenti na dvacáté pozici dosáhnou stejného GPA v danném semestru, rozhoduje celkové GPA. Revize studentových známek musí být dokončena v průběhu čtyř týdnů od oficiálního konce známkování za daný semestr, aby student mohl být zvážen k obdržení Ceny za akademický úspěch.

Stipendium je započteno a částka odečtena ze školného následujícího semestru.

Studenti, kteří získají cenu za akademický úspěch, mohou být požádáni, aby pomáhali slabším studentům UNYP na základě žádosti Akademické rady UNYP.

Ubytovací stipendia

Všichni studenti prezenčního studia (čeští i mezinárodní), kteří studují bakalářské programy akreditované v České republice (Obchodní administrativa, Komunikace a média, Mezinárodní vztahy a Psychologie) a magisterské navazující obory (Psychologie), jejichž trvalé bydliště je mimo Prahu, mají nárok na státní měsíční ubytovací stipendium od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které je vypláceno přes UNYP. Částka činí přibližně 540 Kč za měsíc po dobu 10 měsíců v roce. Stipendium rozesílá Ministerstvo školství ČR poté, co stipendium udělí.   

Sociální stipendia

Chce-li student zažádat o sociální stipendium, je povinen předložit potvrzení o příspěvcích na dítě od Úřadu státní sociální podpory. O udělené částce sociálního stipendia rozhoduje vláda a je rozesíláno Ministerstvem školství ČR poté, co je uděleno.

Vstupní stipendia a ocenění pro žadatele – všechny magisterské studijní programy

Prospěchová  stipendia

Prospěchová stipendia jsou schvalována na základě následujících kritérií:

Výsledky GMAT nebo výsledky z ústní a matematické části GRE

(musejí být poskytnuty před zahájením programu)

 • GMAT/GRE 700 – 120 000 Kč
 • GMAT/GRE 650 – 60 000 Kč
 • GMAT/GRE 600 – 30 000 Kč

Pracovní zkušenosti

 • Zkušenosti z manažerské praxe 8 let a více  – 15 000 Kč
 • Zkušenosti z manažerské praxe 5 a více  – 10 000 Kč

Student může nárokovat více než jedno prospěchové stipendium a slevu, avšak kombinovaná částka nesmí přesáhnout 120 000 Kč.

Stipendia, ocenění a slevy na školném pro všechny magisterské programy UNYP

Slevy při plné platbě předem

Sleva 5 % ze školného pro studenty magisterských programů je k dispozici studentům, kteří se zaregistrují a zaplatí školné a poplatky v plné výši nejméně jeden týden před zahájením svého studia. Sleva je vypočtena a odečtena od celkového školného studenta.

Sleva za včasnou registraci

Další slevu 5 % mohou uplatnit studenti, kteří zaplatí zálohu 75 000 Kč do 30. června.

Sleva pro absolventy UNYP

Studenti, kteří absolvovali kterýkoliv z akademických programů na UNYP a dále pokračují  v jiném studijním programu na naší univerzitě, budou mít nárok na slevu ve výši 25 000 Kč na školném a prominutí poplatku za zápis u programu, který si k dalšímu studiu zvolili.

Asistenti odborného výzkumu

Studenti, kteří budou přijati jako asistenti odborného výzkumu UNYP v rámci postgraduálního studia, budou odměněni slevou 75 % na školném. Očekává se od nich, že budou během trvání svých studií na UNYP k dispozici alespoň 24 hodin týdně jako asistenti odborného výzkumu. O pozici asistenta odborného výzkumu mohou žádat pouze občané EU, nebo osoby s trvalým bydlištěm v zemích EU. Uchazeči, kteří mají zájem o tuto pozici, by měli informovat přijímací oddělení UNYP v době, kdy podávají svou přihlášku ke studiu. Roční počet přijímaných studentů na tuto pozici je stanoven podle potřeb univerzity.

Podání přihlášky je možné nejpozději 31. března.

Rodinné slevy  

Pokud se ke studiu na UNYP zapíší dva nebo více členů jedné rodiny (rodič, dítě, sourozenec nebo choť), druhý člen rodiny obdrží slevu 10 % na školném. Slevu lze uplatnit i v případě, že první člen rodiny již studium UNYP absolvoval.

Tuto slevu na školném lze uplatnit pouze v případě, že se druhý člen rodiny registruje ke studiu na UNYP a zaplatí 25 % školného za svá zvolená studia pro další akademický rok. Sleva bude vypočtena z celkového školného za prezenční studium.

Při využití rodinné slevy nemá druhý člen rodiny nárok na vrácení poplatku za studium v případě, že přeruší svá studia.

Sleva na školném je vypočítána a odečtena od celkového školného studenta. 

Ocenění „Přiveď přítele“

Ocenění ve výši 15 000 Kč bude vyplaceno každému studentovi/absolventovi, který přivede jednoho nebo více přátel na studia na UNYP. „Přítel“ musí být nový student, který uhradí školné za prezenční studium na dobu nejméně jednoho roku studia.

Nového studenta musí současný student/absolvent osobně představit přímo v přijímací kanceláři. Další možností je, že nový student uvede jméno a číslo studentského průkazu současného studenta při prvním kontaktu UNYP. 

„Přítel“ musí splňovat podmínku, že nebyl nikdy v minulosti v kontaktu s univerzitou.  

Studenti přecházející z jiných vzdělávacích institucí mají také nárok na tuto částku, avšak musejí být zapsáni do prezenčního studia na UNYP na dobu nejméně jednoho roku.

Cena bude proplacena teprve poté, co „přítel“ uhradí školné za jeden rok nebo plně splatí svůj splátkový kalendář.

Cena bude proplacena na studentův účet po zahájení studia nového studenta, a to v dalším semestru po zahájení studia nového přítele.

Tato cena bude využita jako sleva na školném studenta. Pokud student promuje v následujícím semestru, může mu být cena refundována na jeho bankovní účet.

O cenu se nelze ucházet v případě studenta, který zažádá o přijetí prostřednictvím agentury nebo partnerské univerzity. Nový student se musí se svou žádostí obrátit přímo na přijímací oddělení UNYP.

Prominutí části školeného pro NPO/NPA a zaměstnance veřejné správy (platí pouze pro nové studenty)

Prominutí 15 % školného se vztahuje na všechny české a slovenské zájemce o bakalářské studium na UNYP, kteří mají trvalé bydliště na území České nebo Slovenské republiky, a kteří jsou zaměstnáni na plný úvazek v neziskových organizacích (NPO) nebo neziskových asociacích (NPA) spojených s poskytováním služeb sociální péče, pomoci v nouzi, problematikou životního prostředí a veřejné služby. Oficiální potvrzení o práci na plný úvazek od zaměstnavatele musí být předloženo v době podání žádosti. Žadatel je povinen pracovat v době podání žádosti na plný úvazek po dobu nejméně jednoho roku, aby měl nárok na slevu na školném. Tato sleva na školném se vztahuje i na děti těchto zaměstnanců, avšak není možné ji uplatnit pro osoby sezdané s těmito žadateli (manžel/manželka).    

Firemní slevy

Firemní slevy lze uplatňovat ve spolupráci s jednotlivými korporátními institucemi, se kterými jsou dohodnuty.

Slevy za absolventský diplom

Absolventi UNYP s bakalářskými nebo magisterskými tituly,  kteří by se rádi přihlásili do dalšího programu na UNYP, a získali tak diplom z jiné oblasti/specializace, obdrží slevu 50 % na školné za zvolený program. Tato podmínka platí i pro studenty magisterských oborů, kteří by se rádi přihlásili k bakalářskému studiu, aby získali během svých magisterských studií na UNYP diplom ze zvoleného programu. Slevu nelze uplatnit na žádný z kreditů, které jsou potřebné k získání titulu/diplomu a nelze ji kombinovat s žádnou další slevou na školném nebo se stipendiem.

Splátkové plány školného  

Jedná se o měsíční splátky stejné částky, které rozloží náklady na školné na celý semestr, navýšené o poplatek za splátku. Poplatek je vypočítán jako procento (2 % pro denní programy a 3 % pro víkendové programy) z dlužné částky školného. Platební plány jsou k dispozici pro všechny studijní programy UNYP.

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.