Náš nepřetržitý proces registrace znamená, že se do kteréhokoliv programu můžete přihlásit během celého roku. To se týká našich bakalářských, magisterských a MBA programů. Studenti s námi rovněž mohou strávit jen jeden semestr v našem programu Studium v zahraničí.

Níže najdete minimální požadavky, které musí uchazeči o přijetí splnit. Studenti budou také muset úspěšně absolvovat pohovor se studijním poradcem a prokázat, že jsou vhodnými kandidáty. V souladu s filozofií amerického stylu vzdělávání UNYP ráda poskytne vhodným kandidátům možnost vysokoškolského vzdělávání. Všichni přijatí studenti budou muset mít dobrý studijní prospěch, aby mohli ve studiu pokračovat. Celý proces přijímacího řízení lze absolvovat na dálku.

Všechny dokumenty, které nejsou originálně v angličtině, musí být předloženy s úředně ověřeným překladem do angličtiny.

 • Vyplněná přihláška UNYP
 • Ověřená kopie maturitního vysvědčení; pokud ji v době, kdy se přihlašujete, nemáte k dispozici, můžete ji zaslat až do září na https://dev.unyp.cz/admissions/application-form
 • Ověřené potvrzení o studiu
 • Osobní prohlášení (motivační dopis, ve kterém popíšete, jak vám zvolený program pomůže ke splnění vašich profesních a osobních cílů)
 • Doporučující dopis (dopis od vašeho vyučujícího, který může potvrdit vaše schopnosti a motivaci k zapsání do programu)
  • Dopis nám musí zaslat poštou nebo e-mailem přímo osoba, která ho psala
 • Certifikát z anglického jazyka  – buď absolvujte  Vstupní test/test z angličtiny UNYP,  nebo předložte výsledky některého z následujících testů:
  • TOEFL test na internetu (ibt) 72 a více bodů
  • IELTS akademický test 6.0 a více bodů
  • FCE A, B
  • CAE A, B, C
  • CPE A, B, C
  • ACT z angličtiny, hodnocení 23 a více bodů
  • SAT Critical, hodnocení čtení a psaní 550 a více bodů
  • City & Guilds C1, C2
  • Česká/slovenská státní zkouška z angličtiny
  • Česká/slovenská maturitní zkouška z angličtiny, známka 1
  • Diplom IB A3
 • Všichni studenti UNYP musí během seznamovacího týdne napsat vstupní esej v angličtině. Pokud dosáhnete hodnocení D nebo nižší, budete požádáni, abyste absolvovali kurz English Pre-Composition.
 • Kopii občanského průkazu nebo pasu
 • Poplatek za podání žádosti ve výši 2000 Kč (nevratný)
  • Uhraďte prosím on-line po vyplnění on-line přihlášky, nebo v hotovosti na univerzitě
 • Po zaslání všech požadovaných dokumentů jsou studenti přizváni k ústnímu pohovoru s vedoucím katedry.
  • Tento rozhovor rozhodne o vašem přijetí do programu a lze jej uskutečnit i jako telefonní nebo video hovor v případě zahraničních uchazečů.

 • Vyplněná přihláška UNYP
 • Ověřená kopie diplomu z předchozího studia – minimálně bakalářských diplom (pokud ho nemáte v době, kdy podáváte přihlášku k dispozici, můžete ho předložit až do září)
 • Ověřené potvrzení o studiu
 • Osobní prohlášení (motivační dopis, ve kterém popíšete, jak vám zvolený program pomůže k dosažení vašich profesních a osobních cílů)
 • Dva doporučující dopisy vašich vyučujících nebo školitelů, kteří mohou potvrdit vaše schopnosti a motivaci k zapsání do programu
  • Dopisy musí poslat přímo jejich autoři e-mailem, nebo poštou
 • Certifikát z anglického jazyka
  • Podrobnosti u každého programu (viz níže)
 • Kopii občanského průkazu nebo pasu
 • Poplatek za podání žádosti ve výši 2000 Kč (nevratný)
  • Uhraďte prosím on-line po vyplnění on-line přihlášky, nebo hotově na UNYP
 • Po zaslání všech požadovaných dokumentů jsou studenti přizváni k ústnímu pohovoru s vedoucím katedry.
  • Tento rozhovor rozhodne o přijetí do programu a lze jej uskutečnit jako telefonní nebo video rozhovor u zahraničních žadatelů.

MBA

 • Odpovídající praxe
 • Certifikát z anglického jazyka
  • TOEFL test na internetu (ibt), 79 a více bodů
  • IELTS akademický test, 6.5 a více bodů
  • CAE A, B, C
  • CPE A, B, C

M.Sc. v Mezinárodním managementu

 • Certifikát z anglického jazyka
  • TOEFL test na internetu (ibt), 90 bodů a výše
  • IELTS akademický test, 6.5 a více bodů
  • CAE A, B, C
  • CPE A, B, C

MA v Strategické komunikaci

 • English language certificate
  • TOEFL internet based test (ibt) 88 or above
  • IELTS Academic 6.5 or above
  • Pearson Test of English (PTE) 59 or above
  • Cambridge English Advanced (CEA) 176 or above

Vstupní test z angličtiny pořádáme každé úterý od 13 do 17 hodin. Test budete moci složit, jakmile odešlete svou Přihlášku. 

Nadcházející vstupní testy angličtiny

Vstupní testy z angličtiny budeme pořádat každé úterý. Seznam nahoře ukazuje pouze nejbližších 4 až 5 testů.

Všichni studenti UNYP musí během seznamovacího týdne předložit vstupní esej psanou anglicky. Pokud bude vaše hodnocení D nebo nižší, budete požádáni, abyste absolvovali kurz English Pre-Composition.

Pokud máte dotazy k vstupnímu testu z angličtiny, nebo k jakémukoli jinému aspektu procesu přihlášení se do studia, kontaktujte prosím naši přijímací kancelář na admission@unyp.cz.

University of New York in Prague je hrdá na to, že je její pověst dobrá i mezi zahraničními studenty a zaměstnavateli. Vysoce kvalifikovaní mezinárodní studenti z celého světa si UNYP vybírají jako jednu z nejlepších možností mezinárodního vzdělání v angličtině. Naše Mezinárodní studentská kancelář je tu proto, aby pomohla zahraničním studentům usadit se v Praze a pomohla jim s jakoukoli výzvou, se kterou se mohou setkat. 

UNYP nabízí zahraničním studentům skvělou příležitost studovat v srdci Evropy, kde mohou využít kredity získané během předchozího studia k dosažení svého titulu. 

Termíny pro zahraniční žadatele (studenty z jiných zemí než zemí EU, kteří potřebují víza)

UNYP umožňuje uchazečům zahájit přijímací řízení v průběhu celého roku, v podzimním nebo jarním semestru. Uchazečům, kteří potřebují vízum za účelem dlouhodobého pobytu, však UNYP doporučuje, aby se ke studiu hlásili s dostatečným předstihem. Vyřízení žádosti o dlouhodobé vízum může být zdlouhavý proces, vždy záleží na vytížení zastupitelského úřadu České Republiky v dané zemi. Pro bližší informace o podání přihlášky, prosím, kontaktujte admission@unyp.cz

Proces přijímacího řízení

 1. Budoucí student musí vyplnit žádost o přijetí.
 2. Koordinátor pro přijímání ke studiu zkontroluje složku studenta. Pokud je v pořádku, naplánuje pohovor s příslušným vedoucím katedry.
 3. Pokud vedoucí katedry potenciálního studenta přijme, obdrží student smlouvu.
 4. Budoucí student zašle zpět podepsanou smlouvu a zaplatí školné a poplatky bankovním převodem:
  1. Americký bakalářský program: školné na 1 rok a poplatky
  2. Evropský bakalářský program: školné na 1 rok a poplatky
  3. Magisterský program: 50 % školného za celý program
 5. Ubytovací smlouva je zajišťována přímo s kolejí a bude stát přibližně 7000 Kč (přibližně 300 USD).
 6. Po obdržení školného a platby za ubytování vydá UNYP oficiální dokument o přijetí ke studiu. V případě potřeby bude UNYP koordinovat ubytování a smlouvu vzhledem k tomu, že tyto dokumenty jsou vyžadovány při žádosti o víza.
 7. Student požádá o 6měsíční studijní vízum, nebo o roční povolení k pobytu (vízové požadavky na víza a informace – viz níže).
 8. Jakmile studenti obdrží oficiální vyrozumění o stavu své žádosti o vízum, musí o tom informovat přijímací kancelář. Pokud dojde k zamítnutí žádosti, bude školné (s výjimkou bankovních poplatků a nevratných poplatků) vráceno na základě oficiálního písemného dokumentu českého Ministerstva vnitra. 

V případě, že bude zamítnuta žádost o dlouhodobé vízum, nebo o povolení dlouhodobého pobytu, bude vás ministerstvo písemně informovat, včetně důvodu zamítnutí. Poté budete mít nárok na nové přezkoumání důvodů vedoucích k zamítnutí, a to do 15 dnů po obdržení příslušné informace.

Vezměte prosím na vědomí, že University of New York in Prague je ze zákona povinna nahlásit Ministerstvu vnitra České republiky kteréhokoliv ze zahraničních studentů, kterému bylo uděleno studentské vízum, či pobytové vízum za účelem studia na UNYP, a který se ke studiu na naši fakultu nedostavil ve stanoveném termínu zahájení zvoleného studijního programu.

Zahraniční studenti ze třetích zemí (mimo EU, EHP a Švýcarska) budou ke studiu v České republice potřebovat dlouhodobá víza a/nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Vyžadovaná dokumentace musí prokázat, že žadatel má na bankovním účtu k dispozici finanční prostředky, dále, že má zajištěné ubytování a zdravotní pojištění uzavřené na celou dobu platnosti víza (až 12 měsíců).

Rozhodovací lhůta u dlouhodobého víza je zpravidla 2 až 4 měsíce. Obě pobytová oprávnění (vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu) lze v České republice před skončením jeho platnosti prodloužit.

Studenti programů, které nemají akreditaci MŠMT ČR, žádají o dlouhodobé vízum za účelem “Ostatní” (Other) s podtitulem “Vzdělání” (Education). Obdobně jako dlouhodobá víza za účelem „Studium“ lze víza za tímto účelem před skončením jejich platnosti prodloužit na území ČR.

Náležitosti žádosti o dlouhodobé vízum/povolení k pobytu

Přečtěte si prosím velmi pečlivě následující informace dříve, než podáte svou žádost. 

Obecně platí, že žadatelé musí o daný typ pobytového oprávnění zažádat osobně na českém velvyslanectví/konzulátu dle jeho státní příslušnosti nebo pobytu.

Ministerstvo vnitra ČR o vízové/pobytové žádosti rozhodne obvykle ve lhůtě 2-3 měsíce žádost o vízum za účelem „Studia“ a ve lhůtě 3-4 měsíce žádost o vízum za účelem „Ostatní“.

Veškerá dokumentace musí být předložena buď v originálech, nebo v úředně ověřených kopiích. Doklady v jiném než českém jazyce musejí být do českého jazyka úředně přeloženy. Žádný z těchto dokladů nesmí být starší 180 dnů (s výjimkou cestovního pasu). Pro více informací prosím kontaktujte kancelář Služeb zahraničním studentům na internationaloffice@unyp.cz

Požadované dokumenty:

 • Vyplněná a podepsaná žádost se dvěma fotografiemi pasového formátu
  • Formuláře žádostí o dlouhodobé studijní vízum (víza k pobytu nad 90 dnů) a o dlouhodobé povolení k pobytu na území ČR (zelený formulář) si můžete stáhnout z http://www.mvcr.cz/
 • Cestovní doklad
  • Pas musí být platný po dobu nejméně 90 dnů po předpokládaném ukončení pobytu na území České republiky. 
 • Doklad o účelu pobytu
  • Potvrzení o přijetí ke studiu/vzdělávání na UNYP
 • Souhlas rodiče, nebo jiného zákonného zástupce či opatrovníka s vaším pobytem na území České republiky, pokud je žadatel nezletilý
 • Doklad o dostatečných finančních prostředcích
  • Výpis z bankovního účtu vedeného na jméno studenta, nebo originál výpisu platebních karet. Minimální požadovaná částka pro dlouhodobý pobyt a pro dlouhodobé vízum je 130 000 Kč.
 • Potvrzení o ubytování
  • Dokument potvrzující vaše ubytování na požadovanou dobu pobytu v České republice
 • Výpis z rejstříku trestů
  • Doklad o tom, že žadatel nemá žádný záznam v rejstříku trestů v zemi, která vydala jeho cestovní doklad a v kterékoli jiné zemi, ve které pobýval za poslední 3 roky nejméně 6 měsíců 
 • Smlouva o zdravotním/lékařském pojištění – písemný doklad o pokrytí nákladů, vynaložených na potřebnou a okamžitou zdravotní péči studenta v případě nutnosti (s pokrytím ve výši nejméně 60 000 EUR). Pojištění se musí vztahovat nejen na území České republiky, ale i na Schengenský prostor.
  • Budete požádáni o předložení smlouvy o zdravotním pojištění i obecných podmínek vztahujících se k této smlouvě. Na vyžádání budete také požádáni, abyste předložili doklad o zaplacení částky za zdravotní pojištění, které bude platné po celou dobu vašeho pobytu. 

Smlouva o zdravotním/lékařském pojištění se předkládá až poté, co je žádost o vízum schválena a zároveň předtím, než je vízum připojeno k pasu. Smlouvu o zdravotním pojištění není nutné přikládat k žádosti.

Pojišťovna VZP, a.s.

K získání víza/dlouhodobého pobytu je nutné aby si žadatel zřídil koplexní pojištění u Pojišťovny VZP.

Pojistnou smlouvu lze sjednat on-line. Budete požádáni, abyste poskytli přesná data pro pojistné krytí a adresu Vašeho bydliště v České republice (uveďte adresu z potvrzení o ubytování, které jste přiložili k žádosti o víza). 

Studenti, kteří si zakoupí pojištění prostřednictvím Red Panda, zároveň budou mít možnost využít zdarma konzultací a asistence při vyřizování pobytových oprávnění v ČR.

Užitečné odkazy:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Žádosti a s nimi spojené informace

Seznam českých velvyslanectví a konzulátů

Ministerstvo vnitra České republiky

Informace pro cizince

Speciální informace pro školy a studenty (včetně všech požadavků u žádostí o vízum/povolení k pobytu)         

Vezměte prosím na vědomí, že University of New York in Prague je ze zákona povinna nahlásit Ministerstvu vnitra České republiky kteréhokoliv ze zahraničních studentů, kterému bylo uděleno studentské vízum či povolení k dlouhodobému pobytu, který se ke studiu na naší fakultě nedostavil ve stanoveném datu zahájení zvoleného studijního programu.

Kontaktuje nás na admissions@unyp.cz a zjistěte, jak vám můžeme pomoci. Naše přijímací kancelář vám ráda zajistí návštěvu v některém z našich kurzů, pokud jste v Praze, nebo vám poskytne další informace o našich programech.

UNYP přijímá ke studiu v České republice kvalifikované kandidáty z řad akreditovaných dvou a čtyřletých vysokoškolských či univerzitních studijních programů. Uchazeči, kteří mají zájem o přestup, musí předložit své průměrné bodové hodnocení v kreditech, kterého dosáhli za celou svou předchozí a akreditovanou práci na škole, aby mohlo být zváženo jejich přijetí. Přestupující kandidáti, kteří disponují dobrými studijními výsledky, ale dosáhli méně než 24 kreditů, musí předložit kromě oficiálních studijních dokumentů z vysoké školy také oficiální dokumenty o dosavadním studiu na střední škole, diplom a oficiální certifikát zkoušek z anglického jazyka (TOEFL nad 197 bodů (CBT); 530 bodů (PBT) nebo 72 bodů (internet, IBT).

Studenti anglických středních a vysokých škol mají z požadavků na TOEFL výjimku.

Termíny předání studijních dokumentů

Oficiální dokumenty musí být doručeny proděkanovi do 1. srpna pro podzimní a do 2. ledna pro jarní přijímací řízení.

Budete-li mít jakékoli dotazy, kontaktujte prosím naši přijímací kancelář na admissions@unyp.cz.

Ke stažení

Upozornění
Obsah těchto stránek je poskytován pouze pro informační účely. UNYP nepřebírá žádnou právní či jinou odpovědnost, přímou, nebo svým jménem, za případné chyby, opomenutí nebo prohlášení na této stránce, nebo za jakékoli stránky, na které jsou tyto stránky propojeny. UNYP nemůže kontrolovat obsah nebo převzít odpovědnost za stránky vedené externími poskytovateli.  Pokud poskytujeme odkazy na stránky, nečiníme tak, abychom podpořili jakékoli informace, nebo názory, které se na nich objevují. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za dostupnost stránek, na něž odkazujeme.

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.